opcina oriovacTemeljem članka 19. st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 , 61/11 i 04/18) i Ugovora o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva između općina Oriovac , Brodski Stupnik , Sibinj i Bebrina , pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac  na radno mjesto Komunalni redar

Raspisuje se javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Komunalni redar za obavljanje poslova komunalnog redarstva za općine Oriovac , Brodski Stupnik , Sibinj i Bebrina
- 1 (jedan ) izvršitelj/izvršiteljica , na  neodređeno radno vrijeme  uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

UVJETI:
- VŠS ili VSS poljoprivrednog ili drugog tehničkog usmjerenja
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit,
- položen vozački ispit B kategorije i osobni automobil u vlasništvu ili na raspolaganju
- poznavanje rada na računalu
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi :
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi .

Prijavi  treba  priložiti:
- životopis s osobnim podacima,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu -presliku osobne iskaznice ili domovnice
- dokaz o stručnoj spremi – presliku  svjedodžbe,
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – potvrda o stažu,
- dokaz o radnom iskustvu- izjava poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na  poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 godine
- ukoliko podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – presliku svjedodžbe,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi – obrazac izjave nalazi se na stranici općine Oriovac : oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  : brodski-stupnik.hr , općine Sibinj : sibinj.hr, općine Bebrina : bebrina.hr
- dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije – preslika vozačke dozvole
- dokaz o posjedovanju osobnog automobila – preslika prometne dozvole ili vlastoručno potpisana  izjava vlasnika vozila da kandidat  ima na raspolaganju osobni automobil
- vlastoručno potpisana izjava kandidata o poznavanju rada na računalu – obrazac izjave nalazi se na stranici općine Oriovac – oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  – brodski-stupnik.hr , općine Sibinj – sibinj.hr, općine Bebrina – bebrina.hr

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužan je prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju kojom to potvrđuje sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskim stranicama :
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova iz natječaja putem pisanog testiranja i intervjua, koje će biti objavljeno na web stranici općine Oriovac: oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  – brodski-stupnik.hr ,  općine Sibinj – sibinj.hr, općine Bebrina – bebrina.hr, i na oglasnoj ploči općine Oriovac ,  općine Brodski Stupnik, općine Sibinj, općine Bebrina, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Na web stranicama općine Oriovac: oriovac.hr, općine Brodski Stupnik  – brodski-stupnik.hr ,  općine Sibinj – sibinj.hr, općine Bebrina – bebrina.hr, dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način na koji će se obaviti prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, područje testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za testiranje.
Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalno uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom
„NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“
na adresu:  Općina Oriovac
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac,
osobno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

pdfJavni natječaj
pdfObvijest i upute kandidatima
pdfIzjave

Pročelnica:
Anica Hemen

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  29.4.2020.


Dana 1.5.2020.god. (petak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac.
Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen  8.5.2020. prilikom redovnog pražnjenja.

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png