Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti

opcina oriovac

Na temelju članka 15.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13 i 153/13), članka 4. Stavak 2.  Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije   br. 7/14) i Odluke načelnika Općine  Klasa: 022-01/18-01/56,  Urbroj: 2178/10-03-18-1 od  19.11.2018. godine, objavljuje se

 

JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Oriovac

1. Opći podaci o naručitelju:

(a) Naziv (puni naziv): OPĆINA ORIOVAC
(b) Sjedište (adresa-ulica i broj):  TRG HRVATSKOG PREPORODA 1, 35250 ORIOVAC
(c) Telefonski broj: 035/431-232
(d) E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
(e) Matični broj naručitelja: 2599317
(f) OIB: 67632922243

2. Osoba za kontakt/ Dokumentacija za nadmetanje:

Anica Hemen
Tel: 035/431-232

3. Predmet natječaja:

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Oriovac- na temelju ugovora o povjeravanju poslova


4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

Ugovor se sklapa na vrijeme od 4 godine od dana potpisivanja ugovora.


5. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda:

Krajnji rok za dostavu ponuda je  05.12.2018. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom „Ponuda - Održavanje nerazvrstanih cesta  - Ne otvaraj".
U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjene i dopune dostavljaju se na isti način kao i ponuda.
Neće se provoditi javno otvaranje ponuda.
Nepravodobno prispjele i nepotpune dokumentacije se ne razmatraju.


6. Preuzimanje natječajne dokumentacije:

Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu podići u prostorijama Općine Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac, svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 sati.
Natječajna dokumentacija može se preuzeti i na web stranici Općine Oriovac:
www.oriovac.hr

7. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom.

8. Ostali uvjeti:

Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

 

pdfNatječaj

pdfNatječajna dokumentacija

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  24.7.2019.


Dana 5. kolovoza 2019. (ponedjeljak) odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac, vršit će se po redovnom rasporedu.

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png