Obavijest i upute kandidatima za radno mjesto pročelnik/pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Oriovac

opcina oriovac

Dana 11. svibnja 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 54 načelnik općine Oriovac objavio je natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Prijave na natječaj podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

- rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom općine Oriovac, koordinira i usklađuje rad Jedinstvenog upravnog odjela,
- prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,
- obavlja poslove javne nabave koji obuhvaćaju planiranje i evidentiranje javnih nabava, te cjelovitog provođenja postupka javne nabave sukladno zakonskim propisima,
- osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama,
- zastupa općinu pred pravosudnim i drugim tijelima,
- brine o zakonitom radu Općinskog vijeća, načelnika i općinskih službenika,
- poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad,
- donosi rješenja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela,
- upravlja Vlastitim pogonom za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10) plaću službenika u upravnim tijelima i službama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Oriovac za radno mjesto pročelnika propisan je koeficijent 2,50 dok je osnovica utvrđena Odlukom načelnika i iznosi 4.900,00 kuna bruto.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti o kojoj će kandidati biti obavješteni objavom na web-stranici općine Oriovac – www.oriovac.hr
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua.
Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na testiranju je 20 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ukoliko su ostvarili najmanje 10 bodova i sa takvim kandidatima će Povjerenstvo za provedbu natječaja provesti intervju.
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz razgovor s kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.
Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti na intervjuu je 10 bodova.
O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni putem elektroničke pošte koju su naveli u dokumentaciji za natječaj.
Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

PODRUČJE TESTIRANJA JE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

- Ustav Republike Hrvatske (narodne novine broj 50/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/90, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
- Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21)
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17 i 138/20)
- Statut općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 10/09, 7/13, 4/18, 6/20 i 11/21)

POSTUPAK TESTIRANJA

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu.
Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavlja Općinskom načelniku Izvješće o provedbenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Općinski načelnik općine Oriovac donosi rješenje o imenovanju pročelnika, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaju koji su pristupili provjeri znanja.
Protiv rješenja o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općina Oriovac žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

NAJAVE

2023 pokladno jahanje

INFORMACIJE


icon projekti

icon zastita zivotinja

reciklazno

komunalno

 dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informiranje:
Ana Bićanić Margetić
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 099/712-1349
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalni redar:
Dubravko Kolundžić
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


bpz.jpgfond-za-zastitu.jpglogo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-ora.jpglogo-uvvoo.pngmin-kulture.jpgmin-pro-ured.jpgmin-reg-razvoja.jpgslagalica.jpg